۞ امام علی (ع) می فرماید:
دانش، سلطنت و قدرت است، هر كه آن را بيابد با آن يورش برد و هر كه آن را از دست بدهد بر او يورش برند.

ویژگی‌های موفق‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت اشیا از نظر موسسه مک‌ کینزی

ویژگی‌های موفق‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت اشیا از نظر موسسه مک‌ کینزی

بسیاری از شرکتهای دنیا در حوزه اینترنت اشیا، در تلاش هستند بتوانند جزئی از پیشروان این صنعت باشند. موسسه مکنزی با بررسی شرکت های موفق در این حوزه، ویژگیهای زیر را به عنوان فاکتورهای مشترک شرکت های موفق در این حوزه مشخص کرده است.